Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ) е основан во октомври 1991 година, со цел да ја поддржи заштитата на глобалната животна средина и да промовира одржлив развој на животната средина, преку обезбедување...